DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Ulaştırma Hizmetleri Şube Müdürlüğü

ŞUBE MÜDÜRÜ : Metin AYDEMİR
Tel: 0 312 470 7590

Görevleri :

Bakanlığımız personelinin evlerinden iş yerine , iş yerinden evlerine gidiş gelişleri Emek Hizmet binasında 60 araç, Eski Sayıştay hizmet binasında 77 araç olmak üzere toplam 137 araç ile sağlanmaktadır.

Bakanlığımız hizmet binalarının dağınık ve farklı adreslerde bulunması nedeniyle hizmetlerde kesinti ve aksamaların olmaması , koordinasyonun sağlanarak zaman kaybının önlenebilmesi için 2015 yılı içerisinde birimlerin hizmetlerinde kullanılmak üzere 27 araç ve 25 şöför Hizmet Alımı usulü ile kiralanarak hizmetler yürütülmektedir.
 
 • Bakanlığımız hizmet araçları ve hizmet satın almak suretiyle kiralanan araçların sevk ve idaresini yapmak,
 • Bakanlık araçlarının  bakım ve onarımlarını yaptırmak, ilgili raporları tanzim etmek,
 • Bakanlık araçlarının fenni muayene ve sigorta işlemlerini yaptırmak, bunlarla ilgili ödeme emirlerini düzenlemek,
 • Bakanlık araçlarının akaryakıt ikmallerini sağlamak, kontrollerini yapmak bunlarla ilgili tutanakları tanzim ve etmek,
 • Hizmet satın almak suretiyle kiralanan araçların hizmet sözleşmesinde belirtilen şartlar çerçevesinde hizmet vermelerini sağlamak, günlük puantaj,  hazırlamak ve takip etmek, kabul işlemlerini yapmak, gerekli raporları ve hak ediş raporlarını tanzim etmek,
 • İl dışına görevlendirilen araçları ve şoförlerini belirleyerek Makamdan onay almak, akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Yeni alınan araçların ruhsat ve plakalarının çıkarılmasını sağlamak,
 • Şoförlerinin fazla mesai çizelgesini hazırlamak,
 • Araçların kaza ve sonrası işlemlerini takip etmek, arıza teiti ve doğacak hukuki işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Araçların makam ve birimlerin hizmetlerinde görevlendirilmesi işlemlerini yürütmek,
 • Personel Servislerinden  yararlanacak personel sayısı ile araç sayılarını tespit etmek
 • Bakanlık personelinin taşındığı servis araçlarının teknik şartnamede belirtilen hükümler doğrultusunda hizmet vermesini sağlamak, takip cetvelleri ile ödemeye esas belgeleri tanzim ederek ödemenin yapılabilmesi için hak ediş raporunu Satınalma Şube Müdürlüğüne göndermek,
 • Şubede çalışmakta olan sözleşmeli personelin puantajlarını hazırlayarak ilgili yerlere iletilmesini sağlamak,
 • Şubenin görevleri ile ilgili Kanun Tasarısı, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler hakkında görüş bildirmek,
 • Şube iş ve işlemleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Şube tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iç kontrol sistemini oluşturmak
Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek,