T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü

ŞUBE MÜDÜRÜ: Nizam AKSU
Tel : 0 312 470 68 25


Görevleri :
 • Bakanlığımıza PTT ve kuryeler aracılığı ile gelen her türlü evrakı, teslim almak,
 • Evrakların kaydını bilgisayar ortamında yaparak ilgili Birimlere zimmetli teslim etmek,
 • Yıllık evrak istatistiğini yapmak,
 • Yıllık sarf edilen pul hesabını çıkarmak,
 • Bakanlıktan gönderilecek evrakları PTT ve dağıtıcı personel tarafından dağıtımlarını sağlamak,
 • Gelen-Giden evrak için kullanılan zimmet defterinin yıllık tasnifini yapmak ve saklamak,
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün ilgili yönetmelik ve genelgeleri çerçevesinde birim ve kurum arşivinde düzenlemeler yapmak,
 • Makam Onayı ile kurulan imha komisyonu ile her sene Ocak-Mart ayları itibarı ile evrak imha çalışmaları yapmak,
 • Birimlerin talepleri doğrultusunda zimmetle dosya vermek, birimlerde 5 yılını doldurmuş dosyaları kurum arşivinde korumak üzere teslim almak,
 • Bu konulardaki seminer kurs v.b. etkinliklere katılmak ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünü ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak,
 • Şubede çalışmakta olan sözleşmeli personelin puantajlarını hazırlayarak ilgili yerlere iletilmesini sağlamak,
 • Şubenin görevleri ile ilgili Kanun Tasarısı, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler hakkında görüş bildirmek,
 • Şube iş ve işlemleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Şube tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iç kontrol sistemini oluşturmak
Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek,