DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- İç Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü : Sema SÖNMEZ
Tel: 0 312 470 7610

Görevleri :
  • Hizmet satın almak suretiyle yaptırılan temizlik ve ilaçlama hizmetlerinin sözleşme hükümlerine göre gerçekleşmesini sağlamak ve takibini yapmak, sözleşmede belirtilen demirbaş malzemelerin takibini yapmak,
  • Temizlik firması adına çalışan işçilere ait takip çizelgeleri ile aylık puantaj cetvellerini düzenlemek, işçilerin aylık ücret, yol ve yemek ücretlerinin ödenip ödenmediğinin, SGK primleri ile ilgili vergilerin ilgili yerlere yatırılıp yatırılmadığının takibini yapmak, kabul tutanaklarını ve hak ediş raporunu tanzim etmek,
  • Hizmet binalarının ve çevresinin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak, sözleşme hükümlerine göre öngörülen malzemeleri depoya almak ve ihtiyaç oranında talep karşılığı çıkışlarını yapmak,
  • Tüm hizmet binalarının temizlik, taşınma, çevre düzenlenmesi ve bahçe bakımı ve tanzimini yaptırmak,
  • Şubede çalışmakta olan sözleşmeli personelin puantajlarını hazırlayarak ilgili yerlere iletilmesini sağlamak,
  • Şubenin görevleri ile ilgili Kanun Tasarısı, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler hakkında görüş bildirmek,
  • Şube iş ve işlemleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Şube tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iç kontrol sistemini oluşturmak
Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek,