DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Sosyal İşler Şube MüdürlüğüŞube Müdürü : Mustafa GENÇER
Tel : 0 312 470 7600

Görevleri :
 • Bakanlığımız merkez birimlerinin yerleşimini sağlamak amacıyla bina kiralama işlemlerini yapmak,
 • Kiralık binalara ait kira bedellerinin ödenebilmesi için ilgili evrakları ve ödeme emirlerinin düzenlemek,
 • Taşra teşkilatı ile Merkez teşkilatı personelinin lojman tahsisleri için puanlama yapmak, tahsis için sıra listesi hazırlamak,
 • Taşrada bulunan veya satın alınan, yeni inşa edilen lojmanların tür tahsislerini belirlemek, listesini hazırlamak,
 • Bakanlığımız merkez lojmanlarının bakım ve onarımını yaptırmak için gerekli yazışmaları yapmak,
 • Bakanlık yemekhanesinin, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde işletilmesini sağlamak, ilgili Yönetmelik çerçevesinde muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Yemekhane Yönetim Kurulu toplantısını tanzim etmek, raportörlük yapmak ve her konuda bilgilendirmek ve Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanmasını sağlamak,
 • Yemek ücretlerinin ilgili Yönetmelik ve heryıl Maliye Bakanlığınca yayınlanan tarifeler baz alınmak suretiyle belirlenmesini sağlamak, Yönetim Kuruluna sunmak,
 • Bakanlık yemekhanesinde çıkacak yemeklerin aylık listesini hazırlamak, yemeklerin kaliteli, temiz ve sağlıklı olmasını sağlamak, yemekhanenin ay sonu hesaplarını çıkarmak, tutanakları hazırlamak, malzemenin alımları için komisyon kararı almak,
 • Bakanlığımız merkez birimlerinin faaliyet gösterdiği binalardaki çay ocağı işleticileri ile ilgili belge ve bilgileri Maliye Bakanlığına göndermek,
 • Bakanlığımız taşra personelinin yemek yardımı için gerekli ödenekleri göndermek ve takibini yapmak,
 • Personel lojmanları ile ilgili düzenlemeleri yapmak, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce her yıl yayınlanan Bütçe Uygulama Talimatları doğrultusunda kira bedellerini tespit etmek ilgili hesaplara yatırılmasını sağlamak,
 • Hizmet binalarındaki çay ocaklarında personele satışı yapılan içeceklerin fiyatlarını Makam Oluru ile belirlemek, temizliklerini kontrol etmek,
 • Şubede çalışmakta olan sözleşmeli personelin puantajlarını hazırlayarak ilgili yerlere iletilmesini sağlamak,
 • Şubenin görevleri ile ilgili Kanun Tasarısı, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler hakkında görüş bildirmek,
 • Şube iş ve işlemleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Şube tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iç kontrol sistemini oluşturmak
 • Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek
 • ,Yemekhane Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi (1).pdf