DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Stratejik Planlama ve Bütçe Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü : Nuri DOĞAN
nuri doğanın resmi.jpg
Tel  : 0 312 470 7575
Görevleri :
 • Başkanlığımızın Bütçesini hazırlamak ve uygulamak,
 • Bütçe kalemleri arasında bütçe tekniğine uygun aktarma yapmak, ek ödenek talebinde bulunmak,
 • Stratejik planlama yapmak, işlemleri takip etmek
 • Emekliye ayrılan personelin yollukları ile yurtiçi geçici görev yolluğu ve yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödeme işlemlerini yapmak,
 • Başkanlığımıza bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevinde stajyer olarak görevlendirilen stajyer öğrencilerin işe başlamaları ile maaş ödemelerini yapmak,
 • Başkanlığımız telefon faturalarını takip etmek, süresi içinde ödemelerini yapmak,
 • Bakanlığımız yerleşiminde bulunan hizmet binalarının yakıt (doğalgaz vb.), elektrik ve su giderlerine ait faturaların ödenmesi için ödeme emri düzenlemek,
 • İl Müdürlüklerine, Bütçe ile belirtilen ödenekleri göndermek ve takibini yapmak,
 • Başkanlığımız kadrosunda görev yapan personelin ve Maliye ve vizeli işçilerin maaşlarının ödenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Maaşlardan yapılacak zorunlu kesintileri takip etmek ve ilgili yerlere yatırılmasını sağlamak,
 • Taşradaki hizmet araçlarının bakım-onarım, akaryakıt, işletme ruhsatı, sigorta ile ilgili giderlerine dair ödeneği göndermek ve takibini sağlamak,
 • Başkanlık ile Makamdan alınan Olurlara tarih ve numara vermek,
 • Şubede çalışmakta olan sözleşmeli personelin puantajlarını hazırlayarak ilgili yerlere iletilmesini sağlamak,
 • Şubenin görevleri ile ilgili Kanun Tasarısı, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler hakkında görüş bildirmek,
 • Şube iş ve işlemleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Şube tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iç kontrol sistemini oluşturmak
Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek,