DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- İdari İşler Şube Müdürlüğü
idari işler müdğürü.docx.jpg

Şube Müdürü : O Latif CANTEMUR

TEL: 0(312) 470 75 60Görevleri:
 • Başkanlığımız personelinin kadro, terfi, derece, disiplin, eğitim, özlük işlemlerini yürütmek,
 • Başkanlığın ihtiyacına göre kadro ihdası, iptali ve değişikliği ile ilgili talepleri Personel Dairesi Başkanlığına bildirmek,
 • Personelin göreve teklif, başlama, ayrılma ve emeklilik yazılarını hazırlamak,
 • Personelin yıllık izin, sıhhi izin ve mazeret izinlerinin takibini yapmak,
 • Personel şahıs dosyalarının tanzimi ve muhafazasını sağlamak,
 • Şubede ve Başkanlık makamı emrinde çalışmakta olan sözleşmeli personelin puantajlarını hazırlayarak ilgili yerlere iletilmesini sağlamak,
 • İşçilerin puantaj cetvellerinin şubelerince düzenlenmesini koordine etmek ve kontrollerini yaparak ilgili yerlere zamanında ulaşmasını sağlamak,
 • Başkanlığa gelen ve giden evrakların bilgisayar ortamında kaydını yapmak ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • İdare Faaliyet raporunun hazırlanması için Şubelerden gelen yıllık faaliyet raporlarını değerlendirerek Strateji Geliştirme Başkanlığına iletmek
 • Şubenin görevleri ile ilgili Kanun Tasarısı, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler hakkında görüş bildirmek,
 • Şube iş ve işlemleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Şube tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iç kontrol sistemini oluşturmak
Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek,