T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Sivil Savunma Uzmanlığı


IMG_9174.JPG
Şube Müdürü: Ahmet KÖROĞLU
Tel: 0 312 310 03 39


Sivil Savunma Planlarını hazırlamak/hazırlatmak ve bu planları güncellemek,

* Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

* Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

*Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve   korunmalarının takibini yapmak,

*Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

 *Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

 *Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

 *Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu       kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

 * Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 * 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

 * Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

 * Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

 * Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

 * Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

 *Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

 *Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

 *Bakanlık teşkilatı ile kontrolünde bulunan planlamaya tabii özel kuruluşların, seferberlik ve savaş haline dair ihtiyaçlarının karşılanması ve tahsislerinin yapılması hususunda  Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer Bakanlıklarla gerekli yazışma ve koordineyi yapmak.Bakanlığımız “Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Yıllık Faaliyet Raporu”hazırlayarak       Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine göndermek.          

*Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

* Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

* 81 İl Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine ait) Koruma ve Sabotaj Planlarını hazırlamak/hazırlatmak.

*İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.

 *Bakanlık Milli Alarm Sistemi Yönergesini hazırlamak, Başbakanlık diğer Bakanlıklar ile ilgili kuruluşlara göndermek,

* Başbakanlık-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde açılan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezine Bakanlık temsilcisi göndermek, gerekli hallerde    Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında Bakanlık Kriz Merkezini açarak işletmek,

Bakanlığımız teşkilatında görevli olup, askerliğini yapmamış personelin askerliğe sevk tehirleri Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla yapmak,

*Sivil savunma uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri; ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye yetkili ve  sorumludur.

 *Sivil savunma uzmanları kamu kurum ve kuruluşlarının diğer birimleri ile işbirliği ve koordine içinde çalışmak.

 *Başbakanlık Afet  Acil  Durum  Başkanlığının  talebi üzerine Bakanlığımızın

Merkez Teşkilatı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile 81 İl Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine ait) 1’er personel Sivil Savunma Amiri olarak görevlendirilmesini sağlamak.

 * Başbakanlık  Afet  Acil  Durum  Başkanlığının düzenlemiş olduğu  hizmet  içi

eğitimine Bakanlığımız Merkez Teşkilatı bağlı ve ilgili kuruluşlar ile Taşra Teşkilatında görevli Sivil Savunma Amirlerinin katılımını sağlamak.

 *Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek.