T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Satın Alma Şube MüdürlüğüIMG_9164.JPGŞube Müdürü Meliha KOÇYİĞİT
Tel : 0312 310 88 02Görevleri :
 • Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan ve hizmet alımı suretiyle yapılan mal ve hizmet alımları ile ilgili ihaleleri Şube Müdürlüklerinden gelen taleplere göre Kamu ihale mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek,
 • Ödeme birimi olarak Şube’ye gelen hak edişlerin dokümanları ile gerekli kontrollerini yapmak, vergi ve SGK prim borçlarını sorgulamak suretiyle ödeme emrine bağlamak
 • Bakanlık Sağlık Merkezinde kullanılan araç, gereç ve ilaç alımlarını yapmak bunlara ilişkin tahakkukları ödeme emrine bağlamak,
 • Hizmet binalarının bakım-onarımlarını teknik raporlar doğrultusunda yaptırmak ve gerekli olan malzemelerin satın alınmasını sağlamak ve bakım sözleşmelerini hazırlamak ve dönemsel olarak ödenmesini gerçekleştirmek,
 • İhaleyle ilgili geçici ve kesin teminatların takibini yapmak, kesin teminatların banka teyitlerini almak ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yazılı olarak göndermek,
 • Başkanlığın ihtiyacı olan kırtasiye, demirbaş malzeme, baskı ve yayın alımları ve diğer tüm tüketim malzeme alımlarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirmek,
 • Tüm satın almalarla ilgili ödeme işlemlerini ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirmek, ödeme emirlerini tanzim etmek, ödemenin gerçekleşmesi için ödeme emri belgelerini Strateji Geliştirme Başkanlığına/Merkez Saymanlık Müdürlüğüne intikal ettirmek,
 • Dağıtıcı kadrosunda hizmet yapan personele yıllık otobüs kartı almak,
 • Bakanlık hizmet binalarında bulunan yangın tüplerinin dolumu ve değişimini yaptırmak,
 • Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu doğrultusunda taşıt alımı yapmak,
 • Başkanlığımıza çeşitli yollardan (satın alma, hibe, devir vb.) gelen her türlü dayanıklı taşınırın taşınır işlem fişi düzenleyerek giriş kaydını yapmak, odalarda bulunan dayanıklı taşınır malzemelerin listesini hazırlayıp odanın uygun bir yerine asmak,
 • Dayanıklı taşınırın kullanılmaz hale geldiğinde kayıtlardan düşümünü yapmak,
 • Hurda durumunda bulunan malzemelerin M K E Hurdasan A.Ş.’ye satışını yapmak,
 • Dayanıklı taşınırın herhangi bir ihmal veya kasıt neticesinde kırılıp bozulması veya kaybolması halinde, Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince sorumlusuna ödettirmek,
 • Başkanlığımız şubelerinin depodan yaptıkları malzeme taleplerini depo mevcudu göz önünde bulundurularak ihtiyaca göre dağıtımını yapmak,
 • Depoda mevcudu tükenen veya azalan malzemeleri teit ederek satın alınmasını sağlamak
 • Bakanlığımız merkez birimlerinde kadro unvanları esas alınarak giyecek yardımı yapılacak personele giyecek yardımının gerçekleşmesini sağlamak,
 • Şubede çalışmakta olan sözleşmeli personelin puantajlarını hazırlayarak ilgili yerlere iletilmesini sağlamak,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Şube tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iç kontrol sistemini oluşturmak
 • Şubenin görevleri ile ilgili Kanun Tasarısı, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler hakkında görüş bildirmek,
 • Şube iş ve işlemleri ile ilgili tüm yazışmaları yapmak,
Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek