T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Yapı İşleri ve Teknik Şube Müdürlüğü

Görevleri :
 • Bünyesinde bulundurduğu teknik elamanlar ile hizmet binalarında bulunan asansörlerin bakım ve onarımlarını yapmak,
 • Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binalarının santral bakımı, telefon hat çekilmesi değişimi işlerini yapmak,
 • Hizmet binalarının elektrik, su tesisatı, marangoz işleri, santral, telefon, faks, ısınma ve soğutma işlerini takip ederek arızaları gidermek,
 • Bakanlığımız hizmet binalarının boya ve badana işlerini yapmak
 • Hizmet binalarının su, doğalgaz ve jeneratör yakıt ihtiyaçlarının kontrolünü yaparak temini için ilgili şubelere yazılı olarak bildirimde bulunmak
 • Hizmet binalarımıza gelen elektrik faturalarının kontrol ve takibini yaparak ödeme birimine yazılı olarak intikalini sağlamak
 • Bakım-onarım hizmet alımı ile ilgili (asansör, soğutma vb.) işlerin teknik şartnamelerini hazırlamak,
 • İhalesi yapılan ve yapılacak olan elektrik, telefon gibi şubeyi ilgilendiren işlerin teknik şartnamelerini hazırlamak,
 • Şubede çalışmakta olan sözleşmeli personelin puantajlarını hazırlayarak ilgili yerlere iletilmesini sağlamak,
 • Şubenin görevleri ile ilgili Kanun Tasarısı, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler hakkında görüş bildirmek,
 • Şube iş ve işlemleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Şube tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iç kontrol sistemini oluşturmak
Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek,